Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
Doklady  ku technickej kontrole
Doklady potrebné na KO
Desatoro pred technickou kontrolou
Povinná výbava vozidiel
Cenník
Homepage
   

• Na kontrolnej linke vedie vozidlo kontrolný technik, alebo na jeho pokyn prevádzkovateľ vozidla. Skúšobnú jazdu s vozidlom vykoná technik vtedy, ak z rozmerových dôvodov vozidlo nemôže absolvovať skúšku bŕzd na valcovej stolici. Počas TK sa kontrolované vozidlo nesmie opravovať, okrem nastavenia svetlometov.

Pri technickej kontrole sa technický stav vozidla hodnotí trojstupňovou klasifikáciou:

„A“ - stav bez alebo s ľahkou chybou, ktorá nemá vplyv na bezpečnosť prevádzky. Vozidlo je spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciach a obdrží doklady o vykonaní TK (osvedčenie o TK a kontrolnú nálepku).

„B“ - stav s vážnou chybou, ktorá má vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla, ale bezprostredne neohrozuje prevádzku vozidla v premávke. Vozidlo je dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách. Platnosť technickej kontroly sa obmedzí na 30 dní, osvedčenie a nálepka sa nevydá.

„C“ – stav s nebezpečnou chybou, ktorá má vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla a bezprostredne ohrozuje prevádzku vozidla. Vozidlo je nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.