Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
 
 
   

Schválenie podomácky vyrobeného traktora

Na obecných komunikáciách casto vídame podomácky vyrobené vozidlá so zvláštnymi evidencnými císlami, tzv. „céckovými“ císlami, prípadne aj vozidlá staršej výroby, ktoré sme kedysi bežne stretávali na cestách ako PRAGA V3S, MULTICAR. Nový zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premáv-ke ako i súvisiace vyhlášky upravujú možnost použitia takýchto vozidiel na verejných komunikáciách.

Stanica technickej kontroly Prešov

Prevádzkovatel jednotlivo vyrobeného vozidla, ktorý chce vozidlo prevádzkovat v cestnej premávke, je povinný požiadat schvalovací orgán o vnútroštátne jednotlivé schválenie vozidla s obmedzenou prevádzkou. Takýmto vozidlom je najmä podomácky vyrobené vozidlo. Komercne vyrábané vozidlá, napríklad traktory rôznych znaciek ako ZETOR, KUBOTA, ISEKI atd., podliehajú riadnemu schváleniu na prevádzku v cestnej premávke. Musia byt prihlásené v evidencii vozidiel a vybavené tabulkou s evidencným císlom (pre tieto vozidlá nie je urcené jednotlivé schválenie vozidla s obmedzenou prevádzkou).Len do lesa a na pole Jednotlivé schválenie vozidla s obmedzenou prevádzkou možno udelit jednotlivo vyrobenému vozidlu urcenému na používanie v polnohospodárstve alebo lesnom hospodárstve na ob-medzenom území v rámci obhospodarova-ného územia. Ide o tieto vozidlá:

1. polnohospodárske traktory

2. lesné traktory

3. prípojné vozidlá urcené pre traktory podla písmen a) a b)

4. polnohospodárske pracovné stroje samohybné

5. lesné pracovné stroje samohybné

JEDNOTLIVO VYROBENÉ VOZIDLO MUSÍ SPLNAT ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ POŽIADAVKY

Technické požiadavky, ktoré musí jednot-livo vyrobené vozidlo s obmedzenou pre-vádzkou splnat, ustanovuje § 22 vyhlášky c. 132/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrob-nosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na úcely schvalovania.Jednotlivo vyrobené vozidlo s obmedze-nou prevádzkou musí splnat základné tech-nické požiadavky na:

1. osvetlenie vozidla

2. brzdové zariadenia

3. zvuk vozidla

4. spájacie zariadenia

5. zvláštne výstražné svietidlo oranžovej farby Spalovací motor jednotlivo vyrobeného vozidla s obmedzenou pre-vádzkou musí byt sériovo vyrábaný a môže byt použitý z vyradeného vozidla.

Metodika kontroly a doklady

Uvedené technické požiadavky sa kontrolujú v rámci technickej kontroly vozidla podľa metodického pokynu č. 70/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvis-losti s vnútroštátnym schválením jednotlivo vyrobeného vozidla s obmedzenou prevádzkou.

Prevádzkovateľ predkladá na STK pred vykonaním technickej kontroly zvláštne doklady od vozidla, pričom na tento účel možno použiť vyplnený formulár podľa prílohy č.1. MP č.70/2018. Pri identifikácii sa kontroluje iba identifikačné číslo vozidla VIN, ktoré musí mať aspoň 5 znakov a nesmie obsahovať znaky I, O a Q, pre EČ sa pridelí skratka VOP /vozidlo s obmedzenou prevádzkou/ a v rubrike značka text VLASTNÁ VÝROBA.

Niektoré predpísané podmienky pre jednotlivo vyrobené vozidlá ka-tegórie T, R alebo PS na účely vnútroštátneho schválenia vozidla s ob-medzenou prevádzkou sú uvedené v prílohe č.2 Metodického pokynu č.70/2018. Tento MP je k dispozícii na stránke www.testek.sk v sekcii PRED-PISY – METODICKÉ POKYNY MDV SR – TK s výstupom pre správne konanie – MP č.70/2018Ing.

Ing. Anton Angelovič / vedúci stanice technickej kontroly

zdroj: www.testek.sk, www.mindop.sk


Sp䝻 ...