Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
Antikorupčné manažérstvo
Objednávka
   

Kategrie motorovch vozidiel

Kategria L

L1e - dvojkolesov vozidl s kontruknou rchlosou neprevyujcou 50 km/h a objemom motora do 50cm3

L2e - trojkolesov a tvorkolesov s kontruknou rchlosou neprevyujcou 50 km/h a objemom motora do 50cm3

L3e - dvojkolesov s kontruknou rchlosou prevyujcou 50 km/h a objemom motora nad 50cm3

L4e - trojkolesov nesmern s kontruknou rchlosou prevyujcou 50 km/h a objemom motora nad 50cm3

L5e - trojkolesov smern s kontruknou rchlosou prevyujcou 50 km/h a objemom motora nad 50cm3

L6e - tvorkolky s kontruknou rchlosou neprevyujcou 45 km/h, vkonom nim ako 4 kW a hmotnosou do 350 kg (bez batri v prpade tvorkoliek na el. pohon)

L7e - ostatn tvorkolky do 15 kW vkonu

Kategria M

M1 - motorov vozidlo s minimlne tyrmi kolesami uren na prepravu sediacich osb, ktor m najviac 9 miest na sedenie a celkov hmotnos do 3,5 t

M2 - motorov vozidlo s minimlne tyrmi kolesami uren na prepravu sediacich osb, ktor m viac ako 9 miest na sedenie a celkov hmotnos do 5 t M3 - motorov vozidlo s minimlne tyrmi kolesami uren na prepravu sediacich osb, ktor m viac ako 9 miest na sedenie a celkov hmotnos nad 5 t

M2 a M3 sa alej delia na:

- trieda I. - mestsk autobus

- trieda II.- medzimestsk autobus

- trieda III. - diakov autobus

Kategria N

N1 - motorov vozidlo s minimlne tyrmi kolesami uren na prepravu nkladov s celkovou hmotnosou do 3,5 t

N2 - motorov vozidlo s minimlne tyrmi kolesami uren na prepravu nkladov s celkovou hmotnosou od 3,5 t do 12 t

N3 - motorov vozidlo s minimlne tyrmi kolesami uren na prepravu nkladov s celkovou hmotnosou nad 12 t

Kategria O

O1 - prpojn vozidl s najvou prpustnou celkovou hmotnosou neprevyujcou 750 kg

O2 - prpojn vozidl s najvou prpustnou celkovou hmotnosou vyou ako 750 kg, ale neprevyujcou 3.500 kg

O3 - prpojn vozidl s najvou prpustnou celkovou hmotnosou vyou ako 3.500 kg, ale neprevyujcou 10.000 kg

O4 - prpojn vozidl s najvou prpustnou celkovou hmotnosou presahujcou 10.000 kg

Kategria T

T1 - kolesov traktory s najvou kontruknou rchlosou do 40 km/h s npravou, ktor je najbliie k vodiovi a m minimlny rozchod aspo 1.150 mm, s prevdzkovou hmotnosou vou ako 600 kg a so svetlou vkou maximlne 1.000 mm

T2 - kolesov traktory s najvou kontruknou rchlosou do 40 km/h, rozchodom kolies do 1.150 mm, prevdzkovou hmotnosou vou ako 600 kg a so svetlou vkou do 600 mm

T3 - kolesov traktory s najvou kontruknou rchlosou do 40 km/h a s prevdzkovou hmotnosou do 600 kg

T4 - kolesov traktory na pecilne ely s najvou kontruknou rchlosou do 40 km/h

Kategria R

R1 - prpojn vozidl, pri ktorch set najvej prpustnej hmotnosti pripadajcej na npravu neprevyuje 1.500 kg

R2 - prpojn vozidl, pri ktorch set najvej prpustnej hmotnosti pripadajcej na npravu je medzi 1.500 kg - 3.500 kg

R3 - prpojn vozidl, pri ktorch set najvej prpustnej hmotnosti pripadajcej na npravu je medzi 3.500 kg - 21.000 kg,

R4 - prpojn vozidl, pri ktorch set najvej prpustnej hmotnosti pripadajcej na npravu je viac ako 21.000 kg