Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
 
 
   

Preo emisn kontroly?

istota ovzduia je globlnym problmom, preto kad spolonos mus zabezpei jeho primeran ochranu. Starostlivos o ivotn prostredie m teda celospoloensk charakter a aby bola zabezpeen jeho ochrana pred nadmernm zneistenm prevdzkou motorovch vozidiel, je potrebn sledova dodriavanie produkcie a zloenia ich vfukovch plynov.

Preo s na emisn kontrolu?

Z technickho pohadu na prevdzku motorovho vozidla vieme poveda, e dobr technick stav emisne relevantnch komponentov a sprvne zoradenie motora m vrazn vplyv nielen na vlastnosti motora a tm aj na jeho ivotnos, ale aj na prevdzkov vlastnosti ako je naprklad spotreba paliva. Je zrejm, e pravidelne kontrolovan a udriavan motor, ktor je nastaven poda hodnt parametrov urench vrobcom vozidla, nem problm s plnenm emisnch limitov pri emisnej kontrole a jeho prevdzka je ekonomicky menej nron, pretoe motor m pri optimlnych vkonovch parametroch motora relatvne najniiu mern spotrebu paliva dan jeho technickm rieenm a prevdzkovanie takhoto motora zabezpeuje jeho dlhodob ivotnos.

Ak niektor komponent motora a jeho prsluenstva nie je v dobrom technickom stave, alebo motor produkuje neprimerane vysok mnostvo niektorej sledovanej zloky vfukovch plynov, me to ma vplyv nielen na ivotn prostredie, ale aj na ivotnos motora a predovetkm je takto stav spojen so zvenou spotrebou paliva a asto aj so znenm vkonu motora.

Sledovanie emisnch parametrov motora m aj diagnostick vznam, pretoe zhoren parametre, pri sprvnom zoraden motora, asto signalizuj zanajcu sa poruchu niektorch ast motora. Vasn odhalenie takho stavu predchdza zvanm a rozsiahlym (asto aj detruktvnym) poruchm motora. Vasnm diagnostikovanm a odstrnenm prin tohto stavu sa predchdza technicky a ekonomicky nronm opravm motora.

Doplnok k pravidlm pre administratvne kontroly

Prevdzkovate vozidla, ktor je v premvke na pozemnch komunikcich, je povinn bez vyzvania na vlastn nklady podrobi vozidlo technickej, administratvnej a emisnej kontrole.

1. ak tto povinnos bola uloen obvodnm radom dopravy v konan o jednotlivo dovezenom vozidle poda 16a ods. 26, 16b ods. 18 zkona . 725/2004 Z. z., a to v lehote do siedmich dn od prihlsenia vozidla do evidencie vozidiel,
2. ak tto povinnos bola uloen obvodnm radom dopravy v konan o optovnom schvlen vozidla poda 16d ods. 6 psm. a) zkona . 725/2004 Z. z., a to v lehote do siedmich dn od prihlsenia vozidla do evidencie vozidiel,
3. ak tto povinnos bola uloen obvodnm radom dopravy v konan poda 23a ods. 10 zkona . 725/2004 Z. z., a to v lehote do siedmich dn od prihlsenia vozidla do evidencie vozidiel,
4. ak poas lehoty platnosti technickej kontroly pravidelnej alebo emisnej kontroly pravidelnej dolo k pokodeniu alebo znieniu osvedenia alebo kontrolnej nlepky alebo k vmene elnho skla.

ZMENA EVIDENNHO sla BEZ STK

Pri zmene evidennho sla nie je prevdzkovateovi vozidla uloen povinnos podrobi vozidlo technickej kontrole administratvnej a emisnej kontrole administratvnej. V osveden o technickej kontrole ako aj v osveden o emisnej kontrole je okrem znaky vozidla, obchodnho nzvu vozidla, typu vozidla uveden aj identifi kan slo vozidla VIN, kde ku zmene nedochdza, a na zklade ktorho sa d vozidlo jednoznane identifi kova.

Osvedenie o technickej kontrole a osvedenie o emisnej kontrole sa vydva k vozidlu (teda ku konkrtnemu identifi kanmu slu vozidla VIN). Zkon . 725/2004 Z. z. neobsahuje ustanovenie, kedy je osvedenie o technickej kontrole a osvedenie o emisnej kontrole neplatn, teda neobsahuje ani ustanovenie, e pokia daje na doklade sa nezhoduj (neshlasia) so skutonosou, by mal by tento doklad neplatn.
Zkon . 725/2004 Z. z. ustanovuje presn prpady (vyie uveden tyri body), kedy prevdzkovate vozidla je povinn podrobi vozidlo technickej kontrole administratvnej a emisnej kontrole administratvnej a zmena evidennho sla nie je takmto prpadom.

Ing. Miroslav elleng
vedci UNI STK


Sp...