Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
 
 
   

Kategórie motocyklov podla legislatívy EÚ

Dna 01.01.2016 nadobudol úcinnost zákon c. 387/2015 Z. z. o jednotnom informacnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým bol novelizovaný aj zákon c. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmena sa týka, okrem iného, aj rozdelenia vozidiel do kategórií v prílohe c. 1 zákona c. 725/2004 Z. z., kde sa clenenie jednotlivých kategórií vozidiel odvoláva na európske legislatívne predpisy. Oproti stavu spred 01.01.2016 došlo k zmene kategorizácie polnohospodárskych a lesných vozidiel a dvoj a trojkolesových vozidiel a štvorkoliek.

Stanica technickej kontroly Prešov

V tomto clánku sa bližšie pozrieme na clenenie najbežnejšie používaných dvojkolesových motoriek do jednotlivých kategórii. Nové oznacenie kategórií sa v osvedcení o evidencii cast II uvádza aj napriek tomu, že vozidlu bolo udelené typové schválenie ES vozidla podla smernice 2002/24/ES, resp. 2003/37/ES pred 01.01.2016, ktorá neobsahovala takéto clenenie kategórií, no podla nariadeniami (EÚ) stanovených kritérií je možné takéto vozidlo zaclenit do novej kategórie.

Pokračovanie