Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
 
 
   

Automatická pokuta za neplatnú EK a TK

Dna 1.marca spustil štát nový systém, ktorý bude automaticky vyhladávat automobily s neplatnou technickou a emisnou kontrolou a ich majitelom posielat pokuty. Majitel vozidla /prevádzkovatel/ je povinný v ustanovených termínoch bez vyzvania a na vlastné náklady podrobit vozidlo EK a TK. Táto povinnost sa týka všetkých vozidiel, ktoré sú prihlásené do evidencie /EVO SR/ na dopravnom inšpektoráte a majú vydanú tabulku s evidencným císlom /EC/.

Stanica technickej kontroly Prešov

Mnohí prevádzkovatelia vozidiel sa mylne domnievajú, že pokuty za neplatnú EK a TK môžu dostat len od polície pri bežnej cestnej kontrole, pritom na možnost dostat pokutu od štátu cez Okresné úrady – Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii akosi zabúdajú, pricom sankcie sú vyše pät- násobne vyššie. Tieto sankcie boli ustanovené v zákone c. 725/2004 a platia od 01.03.2005, lenže doteraz štát nemal úcinné páky. Do povedomia sa opät dostali zaciatkom roka, kedy štát prišiel s tzv. generálnym pardónom a tieto pokuty stopol do 29.02.2016. Zároven však štát spúšta 01.03.2016 prepracovaný informacný systém, ktorý bude pokuty generovat automaticky.

Pokutu podla zákona možno uložit do 2 rokov odo dna, kedy sa príslušný orgán štátneho odborného dozoru dozvedel o porušení povinností, najneskôr však do 5 rokov odo dna porušenia povinnosti. V praxi ale budú pokuty podla všetkého prichádzat rýchlejšie, nevie sa presne, ci bude stanovené nejaké limitné omeškanie, až prax ukáže ako to nakoniec bude.

 

Pokračovanie